KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ KURUM/KURULUŞLAR İÇİN DEPREM BÖLGESİNE DESTEK BİLGİ TOPLAMA FORMU AYDINLATMA METNİ

Yağmur Çoban Şahıs Şirketi (“Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu aydınlatma metni ile, https://dayanisma.localmakers.com.tr/ internet sitemizde (“Platform”) yer alan kurum/kuruluşlar için deprem bölgesine destek bilgi toplama formu aracılığıyla kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

Platform aracılığı ile deprem bölgesindeki lokal üreticilere destek sağlamak isteyen kurum/kuruluşlar ile lokal üreticilerin bir araya getirilmesi amacıyla faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bu işlemler kapsamında kişisel verileriniz, bu aydınlatma metni uyarınca işlenmektedir.

 

A. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıda kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebeplerine yer verilmiştir:  

Kişisel verileriniz, veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

  • Destek sağlayan kurum/kuruluş olarak sizinle iletişime geçilmesi,
  • Kurum/kuruluşunuzun Platform’a kaydedilmesi,
  • İhtiyaç sahibi işletmelerle iletişime geçilmesinin sağlanması,
  • Lokal ürecitilere destek sürecinin yürütülmesi,
  • Platform’un gereği gibi kullanılabilmesi için taleplerin karşılanması ve gerekli desteğin sağlanması.

 

Kişisel verileriniz, veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

  • Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

  • Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması).

 

B. İşlenen Kişisel Veriler

Şirketimiz; yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda kimlik, iletişim, finans, çalışanı/yetkilisi olduğunuz kuruma ilişkin bilgileriniz ile müşteri işlem, hukuki işlem ve işlem güvenliği bilgilerinizi işlemektedir.

 

C. Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Üçüncü Kişiler ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, bu aydınlatma metninin “B. Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri” başlığında belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında hizmet sağlayıcılara, iş ortaklarına ve lokal üreticilere aktarılmaktadır. Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin bir uyuşmazlık nedeni ile adli merciler ile paylaşım), yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır. Kişisel verilerinizin üçüncü taraflara aktarımında Kanun’da belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

 

D. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz internet sitemizde bulunan kurum/kuruluşlar için deprem bölgesine destek bilgi toplama formu aracılığıyla, otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

E. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi “ilgili kişi haklarını” düzenlemektedir. Bu madde kapsamındaki haklarınızı kullanmak için info@localmakers.com.tr  adresine taleplerinizi içeren bir posta iletebilirsiniz. Haklarınızı kullanmak için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemleri de tercih edebilirsiniz.